Skip to main content


وقتی افکار چپ دارید مورد حمله خیل اوباش قرار
می گیرید و به همین خاطر امثال اخوان ثالث می برند کمونیست ماندن هزینه زیادی دارد چون خلاف میل زورگویان حرکت میکنید سر راهت سنگ می گذارند تا محتاج بمانید ونگوگ نقاش بزرگ جهان بعلت افکار چپ در زمان خود با داشتن نقاشی ها بارزشش در فقر زندگی می کرد ولی بعد مرگش هریک از آثارش به قیمت بسیار گران خریده و نایاب شد


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی