Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2015
قطره قطره جمع گرددوآنگهی چند بشکه آب مقطر شود ! روشی جالب برای  جمع کردن آب درمناطق خشک مانند ایران وخاور میانه وافریقا می شود۱۳ تا ۲۶ گالن آب قابل شرب را از این طریق بست آورد بدون هیچ هزینه سنگینی ,عرض تاور ۱۳ فیت یعنی پا ارتفاعش ۳۰ تا ۷۵ فیت  البته هر چه ارتفاع بیشتر باشد به عرض هم باید افزود.  قابل توجه عزیزان به نظرم می شود این برجها را در کوهها و مناطق مرتفع ساختمانهای مرتفع ودر حاشیه رودخانها دریا ها وسیعا استفاده کردو  آب شیرین وقابل شرب برای عموم مردم تهیه کرد و از این گذشته شروع به کشت  نی کرد چون یک دنیا منفعت دارد و فضای عمومی  مناطق کم أب را تغیرخواهد داد. د رمقاله ای دیگر به این خواهم پرداخت. آتش عشق است م نای نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد