Skip to main content

خاموش و روشن کردن دوربین وضبط کامپیوتر

کسانی که نگران این هستند که کسی یواشکی از دوربین کامپیوتر شما را بدون اجازه رفتار شمارا ببیند یا اینکه اوباش اسلامی از شما فیلم بگیرند شما میتوانید باتوجه به وضعیت خود دوربین کامپیوتر را(on وoff) کنید یا همه دوربین و ضبط صدا را (off)کنید وقتی نیاز داشتید آنرا(on) کنید اینطورنمی توانند براحتی در مورد شما جاسوسی کنند پس این کارها را بکنید
1-آیکان ویندو زیر را کلیک کنید
2- دنده settingرا کلیک کنید
3-از صفحه آیکان پرایوسی(privacy) که دایره زده ام کلیک کنید
4 - کلمه camera راکلیک کنید هرکدا آیکان نخواستید باز بشود (off) کنید در مورد ضبط صدا هم همین طور عمل کنید اگر 
برخوردید به اشکال همه را آن کنید و یکی یکی آف کنید تا ببید کدامش ربط به اشکا پیش آمده دارد

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

ماهنامه روشنگر

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم