Skip to main content

خاموش و روشن کردن دوربین وضبط کامپیوتر

کسانی که نگران این هستند که کسی یواشکی از دوربین کامپیوتر شما را بدون اجازه رفتار شمارا ببیند یا اینکه اوباش اسلامی از شما فیلم بگیرند شما میتوانید باتوجه به وضعیت خود دوربین کامپیوتر را(on وoff) کنید یا همه دوربین و ضبط صدا را (off)کنید وقتی نیاز داشتید آنرا(on) کنید اینطورنمی توانند براحتی در مورد شما جاسوسی کنند پس این کارها را بکنید
1-آیکان ویندو زیر را کلیک کنید
2- دنده settingرا کلیک کنید
3-از صفحه آیکان پرایوسی(privacy) که دایره زده ام کلیک کنید
4 - کلمه camera راکلیک کنید هرکدا آیکان نخواستید باز بشود (off) کنید در مورد ضبط صدا هم همین طور عمل کنید اگر 
برخوردید به اشکال همه را آن کنید و یکی یکی آف کنید تا ببید کدامش ربط به اشکا پیش آمده دارد

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی