Skip to main content

برنامه ایده ها و ریشه ها - 40 - سیامک ستوده رفیق سیامک ستوده خوب معنی اهداف سرمایه دارانه وطن و پرچم 3 رنگ را می
فهمد و اصلا نمی شود این گونه انسانها شریف را فریب داد زنده باد
سوسیالیزم
 ناسیونالیستها قابل اعتماد نیستند و هیچ وقت مدافعه منافع مردم نیستند
سیاسیون ساده اندیش بایستی مواظب خصلت کاسبکارانه ناسیونالیستها باشندهر
آن آشکار و پنهان ممکن است مورد معامله قرار بگیرند


این آهنگ یک ترانه گمراه کننده است چون درد مردم رادرقالب زمین ووطن وادبیات سرماه داران بیان می کند این است که رفیق سیامک ستوده نا راحت می کند و اشاره ای به این بدآموزی دارد
وقتی کارگران کنترل کارگری را اعمال می کنند درآمدها میتوانند در بالا بردن حقوق خود به سطح رفاه و استخدام کارگران موقت که جمهوری همه جا ناجوانمردانه رواج داده است و استخدام بیشتر کارگران وکارکنان بیکار و ساختن مسکن مدرن وآپ گرید کردن بناهای فرسوده وغیر استاندارد و.
https://youtu.be/hen7HBO09OE

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs