Skip to main content

برنامه ایده ها و ریشه ها - 40 - سیامک ستوده رفیق سیامک ستوده خوب معنی اهداف سرمایه دارانه وطن و پرچم 3 رنگ را می
فهمد و اصلا نمی شود این گونه انسانها شریف را فریب داد زنده باد
سوسیالیزم
 ناسیونالیستها قابل اعتماد نیستند و هیچ وقت مدافعه منافع مردم نیستند
سیاسیون ساده اندیش بایستی مواظب خصلت کاسبکارانه ناسیونالیستها باشندهر
آن آشکار و پنهان ممکن است مورد معامله قرار بگیرند


این آهنگ یک ترانه گمراه کننده است چون درد مردم رادرقالب زمین ووطن وادبیات سرماه داران بیان می کند این است که رفیق سیامک ستوده نا راحت می کند و اشاره ای به این بدآموزی دارد
وقتی کارگران کنترل کارگری را اعمال می کنند درآمدها میتوانند در بالا بردن حقوق خود به سطح رفاه و استخدام کارگران موقت که جمهوری همه جا ناجوانمردانه رواج داده است و استخدام بیشتر کارگران وکارکنان بیکار و ساختن مسکن مدرن وآپ گرید کردن بناهای فرسوده وغیر استاندارد و.
https://youtu.be/hen7HBO09OE

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر