Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2014

۱۰ مواد غذایی که شما را خوشحال می کند و ...

۱۰ مواد غذایی که شما را خوشحال می کند: ماهی سالمون اسفناج مرغ شیر زعفران    شکولات فلفل عسل نارگیل ماکارونی ---------------------- تبدیل فایلها به همدیگر       برعکس تاینی   .befunky    ویدیو10   qwant./ چی بپزم آنتی وایرس       آموزشی     کدها      geeksforgeeks.org/     refdesk.com/ وب دزاین      Time Travel Wayback Machine     سایت 16    Ninite: پاورفول10    Alternative To:    Unplug The TV:     Mailinator: وبسایت 10      Windows 93    NotPron Game    My Fridge Food: کامپیوتر ریپیر     Interfacelift: برای عکس    2121     youtu. یوزفول10      life hack کتاب مجانی Troll people that ask you easy to find questions Cool radio site. Recipe search engine. Close any online account forever. نام الکی
  نقشه عمل  یا درس زندگی معلم یک سطل  و یک جعبه پر از سنگهای بزرگ کوچک را سر کلاس آوردوشروع به گذاردن سنگهای بزرگ درسطل و بعد کوچکتر خلاصه سطل راتقریبا پر کرد از دانش آموزان که هاج واج اورا تماشا می کردند معلم پرسید سطل پر شد ؟ آنها هم گفتند بله باز معلم سرش را زیر میز کرد یک کیسه سنگهای کوچکتر رااززیر میز در آورد و دوباره  در داخل سطل ریخت  وسطل را تکان داد  و آنهارا جا داد٫بار پرسش خود  را تکرار کرد  سطل پرشد ؟ باز محصلین گفتند بله ٫  باز معلم کیسه ای پر ازسنگ ریزه و شن روی میز گذاشت وآنرا داخل سطل ریخت و باز کارش را تکرار کرد و آنها  رادر لابلای سنگها ی بزرگ و سنگهای کوچکتر جا داد باز پرسید حالا بنظر شما  ها پر شده ؟همه گفتند بله دیگه و همه می خندیدند باز معلم خم می شود یک پارچ پر از آب از زیر میز در آورده و آنرا در سطل میریزد و خلاصه سطل پر می شود غرض از این داستان این بود که کارهای مهمتر را اول از هر چیزی انجام دهیدمی شودد سنگ ریزه ٫ شن  وآب را بعدا در سطل زندگی ریخت ولی سنگها بزرگ را نمی شود درآخرریخت , پس نمی شوداول تماشای تلویزیون کرد بعد آخر سر تکالیف درسی را  انج
یانی کبیر به همراه ویالونیست چیره دست روحانی ودیگر نوازندگان بی نظیر
۱۰ مواد غذایی که شما را خوشحال می کند ماهی سالمون اسفناج مرغ شیر زعفران شکولات فلفل عسل نارگیل   ماکارونی