Skip to main content

آموزشی


فرهنگسازی چرا درختکاری وکشت و کار مهم است درخت سرسبزی و طراوت همراه با ایجاد مشاغل راباخود می آورد و مردم متمدن درختکاری و بوستانکاری را یک وظیفه خود می دانند ، سودجویان سعی دارند این راز را از طالبان رفاه عمومی بپوشانند و آنرا کمرنگ جلوه دهند ولی در زنبیل نان مردم این مهم نقش کلیدی را دارد که کار بسیار شدنی و آسانی است ونقش بی نظیری در آبادانی و صفای یک جامعه راایفا می کند. من در مقاله ای دیگر راز خوشمزگی و سلامت و ارگانیک شدن خوراکیها و دام ها که چیزی جز کرم خاکی نیست را توضیح داده ام و این مقاله را من در آینده در #wasSia بیشتر باز می کنم

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر