Skip to main content

ไอเดียทรงผม สวยๆ ทำได้ทุกวัน ปังๆ ไม่มีพังแน่นอน - Hair Transformations #69https://youtu.be/glhuMJnMapEVoice Recorder >>


  پدیکور   جشم وابرو لبها

ترس زمانی معنی دارد که تنهائی به جنگ میروید ولی وقتی انبوه ازمن نوعی همراه من است ما برنده هستیم فقط کمی جسارت و اراده لازم است تا موضوع را متاثرکنیم . ماشین آب پاش میا ورند تا با آب ما را متواری کنند راهش فرار نییست راهش متحدانه رفتن بطرف سوژه است وسر نگون کردن آن است واژگون کردن سنگین ترین ماشینها ربط به تعداد دست اندرکاران دارد وانگهی میشود با رنگ روغن شیشه ماشین را رنگی و ازکار انداخت . می گویند گویند یکی از سرداران جنگی با تعداد زیادی کشتی سربازانش به جنگ میرود ولی بر به لشگریان منظم زیادی بر می خورد وشکست را حتمی می بیند ولی چون استراتژیست بوده و از قابلیت جنگ جانانه انسانها در شرایط ناچاری باخبر است وقتی می بیند سربازان در برابر هجوم دشمن دست به عقب نشینی می زنند دستور می دهد کشتی ها را بسوزانید و قتی سربازان راه پس و پیشی را نمی بینند دست به نبردی جانانه می زنند و سرانجام پیروز می شوند پس اراده و مصمم بودن آدمها در نبرد بسیار کلیدی است خصوصا در نبردی برحق و مشرووع.* #wasSia

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر