Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2016

چگونه از گوگل ترانسلیت استفاده کنیم

صدای جالب یک جوان متفاوت

چگونه از گوگل ترانسلیت استفاد کنیم

*-WarkaWater Tower Collects Drinking Water From Air **

WarkaWater Tower Collects Drinking Water From Air **وارکا واتر  اسم درخت بزرگی بوده که بعلت خشکسالی ممتد  در اتیوپی از بین رفته**اسم درخت بزرگی بوده که بعلت خشکسالی ممتد از بین رفته تاور یا این برج دست ساز است که با نی ساخته می شود این اختراع یک مهندس ایتالیایی بوده  وتا ۲۵ کالن آب از هوا می گیرد البته دستگاهایی هم  هستند که این کار را می کنند ولی این جایگزین جالبی برای چاها می باشد در شب که هوا خنک تر است به نظرم کارائیش بیشتر است ولی اگر ما این . برجها را  در ارتفاعات کو ها بنا کنیم رودخانه های پر آب با آب تمیزخواهیم داشت چون بیشترمواد ضد عفونی کننده از گیاه نی تولید می شود    https://youtu.be/RjGVRuN9akM 

طول عمر

>

نه به خشکسالی

ورکا واتر2