Skip to main content

Scientists Just Used a Tractor Beam to Levitate the Largest Object Yet معجزه صدا


https://youtu.be/gHAe4FFHtB0
صدا می تواند جسم را از جای  خود بلند کند که خود کشف بزرگی است یک وقتی بیخ گوش کسی با  ماچ آبدار و با صدا نکنید !  خصوصا سن و سالدارها شوخی با مزه ای است ولی با ماچ آهسته شروع کنید


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی