Skip to main content

How to Plant a Large Shade Tree کاشتن درخت و جا بجا کردن درختhttps://youtu.be/O5Oa1PeAI_M


کاشتن درخت و جا بجا کردن درخت یکی  از کارهای کلیدی و خیر است
برای کاشتن درخت باید توجه داشت هر درختی یک صورت دارد بکوشید درخت را در حیات صورتش روبه پنجره باشد  ریشه  درخت در هنگام کاشت باید حسابی خیس باشد دور تا  دور درخت کیسه یا بطری پر از آب بکنید با سنجاق یا سوزن چنین سوراخ ریز در بطری ایجاد کرده و داخلش را پرآب کنیدودر بطری را برای تنظیم خروج آب به راست وچپ بچرخانید تا مقدار مناسب آب خارج شود نه بیشتر و این کار در هفته اول دوهفته بعدادامه داده مجموعا باید 3 هفته درخت خیس باشد و بعد از 
آن بشکل نرمال مواظبت کنید


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs