Skip to main content

DIY Tips: How to Add Texture to Walls and Ceilingshttps://youtu.be/CKeXQRSjk_M

کسانی که علاقه مند به کار رنکاری علاقه دارند و یا می خواهند با آن کسب درامدکنند می شود بجای ماله با رولردر این ویدیو دست خانم می بینید گچ را به سقف ویا دیوار مالید و اگر میخواهید که گچ زا با رولر بمالید باید یا ردی میکس نوعی گچ آماده که در این فیلم می بینید انجام دهید یا اینکه خود گچ را آنقدر بهم بزنید تا کشته شود و دیگر سفت نشود تا هنگام خشک شدن بعد با سنباده با درجه های مختلف وآخری  100تا250درجه صافش کنید ولی اگرکار کرده اید با ماله صافش کنید تا سنباده زدن شما کم شود چیزی که جالب است این است  می شود رنگ  پلاستیک را با گچ کشته با ردی میکس قاطی کنید و با رولر بمالیدش به دیوار تا دو کار کرده باشید  یا اگر رنگکاری بلدید پودر گچ را با رنگ قاطی کنید با رولر و فرچه میتوانید بمالیدش دیوار

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی