Skip to main content

راه حل بی آبی کاری بسیار ساده است برای جمع آوری آب از هواراه حل بی آبی کاری بسیار ساده است برای جمع آوری آب از هوا مهم نیست مه هست یانه شبها که هوا خنک است می شود آب جمع آوری کرد بعضی ازمناطق آب هست ولی آب آلوده هست اینگونه مناطق بهترین جا برای استفاده از این نت برای گرد آوری آب تمیز قابل شرب هستند این ویدیو را هرکس که دلش برای مردم فقیر میسوزد انتشار دهد و ری پست کند این انسانهای شریف حتی حاضرند مجانا به کشور شما بیایند وبه شما در سرپا کردن این پروژه یاری کنند

برای این پروژه می توانید با این سایت تماس بگیرید و اگر نیاز داشتید من برای شما ترجمه می کنم با این پروژه میشود شن و غبار را در مناطقی نظیر خوزستان و کرمانشاه را کنرل کرد واگر ما این پروژ را در قله کوهها بناکنیم رودخانه ها پر آب تر می شوندد و رودهای بیشتری خواهیم داشت اگر در مزارع اینرا داشته باشیم با آن می توانیم ایجاد استخرها پرورش ماهی و بوستان کاری راه بیندازیم هر کدام 25 گالن آب به زمین می کشد بهترین جایگزین چاه هست مناطق قم که آب آنها شوراست این بهترین آب شیرین کنی است و خرجی هم ندارد مخصوصا در ابعاد بزرگ کسانی که دنبال شغل هستند این بهترین شغل است #wasSia

http://www.creatingwater.nl/

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر