Skip to main content

باهوش بودن تیدا خانم در این کلیپhttps://youtu.be/lXFdh5CD3xs

برای تربیت سگ باید با آن زندگی کرد اورا به داخل منزل راه داد و آنرا شست برای تربیت سگ یک مشت غذای دلخواه سگ را در دست گرفت و به او کم کم آنرا بدهید کمی صبر کنید تا مزه غذا را بفهمد و دست پر از غذا را به مشامش نزدیک کنید و قتی شروع به بوئیدن کرد دست خود را بصورتتان نزدیک کنید تا کنتاکت چشمی بکند یعنی چشم شما را ببیند آنگاه شروع به صحبت کردن با او بکنید اگر بشکن با یک دست بلدید یک بشکن صدا دار بزنید بعد یک تکه غذا به او بدهید و اینکار را تکرار کنید بعد روی جاهائی که دوست دارید توجه اش را جلب کنید یک تکه چسب بزنید و و بشکن بزنید بعد یک انعام به او بدهید چسب را روی ظرف یا دسته در یا بدن خود بزنید بعدوقتی موضوع را دیدبشکن و انعامش بدهید به این نحو او را با زبان خود آشنا کنی پرورش سگ در دنیای متمدن خود یک شغل بزرگی است .

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر