Skip to main content

شیر خر راز زیبائی وسلامت


  

 پنیری که از شیر خر درست می شود گرانترین پنیر دنیاست  هر نیم کیلوش  حدود 8000 پاوند است و جز گرانترین پنیرهای جهان است شیر خر بسختی بدست می آید
   و شیر الاغ پوست را ترمیم کرده و از پیری ممانعت می کند بیشتر مواد لطیف کننده خای پوست مانند کرمهاو صابونهایگران قیمت پوست از شیر خر بوجود میاید مقدارش کم است و باید کره اش باشد که بشود از او شیر گرفت روزی 6 بار میشود در زمانهای مختلف از خر شیر گرفت و آنهم با دست نه با ماشین در دوران باستان ملکه مصر پانصد خر را فقط برای تولید شیر نگهداری میکرد تا با شیر آن بشود حمام کرد بهترین 
خاصیت برای پوست صورت و بدن دارد امروزه راز زیبائی کرمهای زیبائی است
یا می دانید که پنیردودی که از شیر خر بدست می آید یک پاوندش ۷۰۰ دلار
است وجز گرانترین پنیرهای جهان است.
شیر الاغ پوست را ترمیم کرده واز پیری جلوگیری می کند
و بیشتر مواد لطیف کنندهای  گران قیمت پوست مثل کرم ها و
صابونها از شیر خربوجود میاید .لازم به توضیح است که موقع
دوشیدن پستان الاغ کره اش باید  در کنارمادرش باشد و روزی
۶ بار میشود ازش شیر گرفت   یادتان باشد فقط با دست نه ماشین

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

ماهنامه روشنگر

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم