Skip to main content

مجتبی میرزاده از نوازندگان بنام جامعه ما بود

مجتبی میرزاده از نوازندگان بنام جامعه ما بود آهنگ  بیشترفیلمهای او ساخته نیزاو برای خیلی ازهنرمندان مطرح ازنده یاد
حسن  زیرک خالقی و ایرج مرضیه

مجتبی میرزاده

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی