Skip to main content

مجتبی میرزاده از نوازندگان بنام جامعه ما بود

مجتبی میرزاده از نوازندگان بنام جامعه ما بود آهنگ  بیشترفیلمهای او ساخته نیزاو برای خیلی ازهنرمندان مطرح ازنده یاد
حسن  زیرک خالقی و ایرج مرضیه

مجتبی میرزاده

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs