Skip to main content

شاملو شاعر پدر قصه های شنیدنی


شاملو شاعرو پدر قصه های شنیدنی 

شاملو یکی از یگانه های باوجدان جامعه ما بود اودر کتاب کوچه های خود به فردوسی تاخته و در سخنرانیش در دانشگاه برکلی او را شاعری درباری خوانده ومی گفت او برای تثبیت وضع ظالمانه حاکمان بر مردم داستان کاوه وضحاک عادل و طرفدار نظام مادر شاهی راه برعکس گفته و وبه انوشیروان پادشاه ساسانی تاخت که مردکیان عدالت طلب راگردن زده شاملو می گفت باید در مورد همه چیزهای دم دست شک کرد ومعتقد بود هر آنچه بخوردمان داده اند باید بریزیم دور و به آن شک کنیم ودباره به آن نگاه کنیم ببینیم چقدر آن یاوه وچقدر آن به حقیقت نزدیک است

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs