Skip to main content

            🟥ما کمونیستها را متهم به دیکتاتوری و خود به را آزادگی

الکی مفتخر می کنند . رقابت آزاد و طنابکشی آدمها برای اینکه از سرکول

دیگری بالا بروند با آزادی دو چیز مخالفند . ، طنابکشی و رقابت له شدن انسان

توسط آدمهای دندان گرد در ذات خود دارد . ، ولی آزادی رسیدن به برابری آنها

را مد نظر دارد و ما کمونیستها تنها کسانی هستیم که قصد برچیدن دولت ودیکتاتوری

ذاتی آن داریم باور ما بر این است تا طبقات هستند دیکتاتوری هم هست سرمایه داران

خواهان حفظ دولت و دیکتاتوری هستند ولی کمونیستها خواهان نابودی دولت به عنوان

چماق و برگرداندن آزادی و حرمت به انسانیت هستند🔴

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر