Skip to main content

تراب حقشناس

 باید آنسانهای بزرگ و دلسوز مردم اجازه ندهند در اجتماع 
ظاهر شوند مگر اینکه تصویری با مردم تماس بگیرند اگر 
لنین در اجتماع ظاهر نمی شد و او را ترور نمی کردند حالا
 دنیا طور دیگری بود و قدرت دست استالین نمی افتاد ویا 
عبدل ناصر مرگش بسیار مشکوک بود و شاه ایران و شاه 
عربستان سرویسهای امنیتی دول ارتجاعی بارها برای قتل
 او اقدام کردند به نقل از حسن هیکل


 کمونیست چیست و چه نیست - کمونیست یعنی سرپناه نهایت رفاه 

برای شهروندان است کمونیست پایان دزدی و افسار زدن بر دزدان

 است کمونیست یعنی تحصیل رایگان در تمامی مقاطع تحصیلی کمونیست

 پایان دادن به افکار مذهبی از طریق مباحث روشنفکرانه ممانعت از اختصاص

 فاند به آنها است کمونیست به معنی کار کمتر و فراغت بیشتر است وکمونیست

 نگاه مادرانه به خانواده بزرگ اجتماع است کمونیست پایان خشونت و 

جهل است کمونیست احساس مسئولیت شهر وندان در مقابل همدیگر است 

و کمونیست پایان دادن بر دیکتاتوری و دولت است

تراب حقشناس 


Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر