Skip to main content

تراب حقشناس

 باید آنسانهای بزرگ و دلسوز مردم اجازه ندهند در اجتماع 
ظاهر شوند مگر اینکه تصویری با مردم تماس بگیرند اگر 
لنین در اجتماع ظاهر نمی شد و او را ترور نمی کردند حالا
 دنیا طور دیگری بود و قدرت دست استالین نمی افتاد ویا 
عبدل ناصر مرگش بسیار مشکوک بود و شاه ایران و شاه 
عربستان سرویسهای امنیتی دول ارتجاعی بارها برای قتل
 او اقدام کردند به نقل از حسن هیکل


 کمونیست چیست و چه نیست - کمونیست یعنی سرپناه نهایت رفاه 

برای شهروندان است کمونیست پایان دزدی و افسار زدن بر دزدان

 است کمونیست یعنی تحصیل رایگان در تمامی مقاطع تحصیلی کمونیست

 پایان دادن به افکار مذهبی از طریق مباحث روشنفکرانه ممانعت از اختصاص

 فاند به آنها است کمونیست به معنی کار کمتر و فراغت بیشتر است وکمونیست

 نگاه مادرانه به خانواده بزرگ اجتماع است کمونیست پایان خشونت و 

جهل است کمونیست احساس مسئولیت شهر وندان در مقابل همدیگر است 

و کمونیست پایان دادن بر دیکتاتوری و دولت است

تراب حقشناس 


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs