Skip to main content

سایتها

 شاملو شاعری بسیار آگاه که مدافع نظام مادر تباری ضحاک بود

همانی که برای تخربیب شخصیت او 2 مار بر دوش او کاشتند تا

او را ترور شخصیت کنند

w3schools

duolingo

aliexpress

داستان پرچم 3 رنگ بدور ضلع جنوبی شوروی سابق - در گذشته ارتجاع جهانی برای اینکه از نفوذ شوروی سابق درمنطقه استراتژیک خلیج فارس جلو گیری کند، رنگ پرچم ایران را به عنوان دیوار اسلام مابین ترکیه پاکستان و ایران تقسیم کردند که قرمزش به ترکیه سبزش به پاکستان و سفیدش به ایران افتادکه به انقلاب سفید یا رستاخیز معروف شد گرچه شاه اسلامزده بود ولی آنرا زیادجدی نگرفت چون هر سه رنگ را داشت که سبزش نشان رنگ سبز علفی نبود بلکه نشان سبز امام حسنی بود

download3000 pendriveapp CompTIA A+ Certifi رضا شاه احسان طبری ستارخان و رضاشاه

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر