Skip to main content

کارگر پیمانی کارگر موقت

 کارگر پیمانی یا کارگر موقت یعنی سفره تهی کارگران/

 کارگر پیمانی یعنی آپارتاید آشکار در محیط کار و اجتماع /

 کارگر موقت یعنی ایجاد محیط نا امن برای کارگر و خانواده او /

 کارگر پیمانی یعنی سپردن کارگران به دست گرگهای بی خاصیت /

 کارگرموقت و پیمانی زاده دهن انسانهای بی شخصیت است که

 از درک و فهمی بسیار نازل برخوردارند /

کارگر موقت را پتکی خواهیم کرد بر سر شما 

زمانی که دنبال سوراخ موش می گردید/


من خیلی دلم می خواهد که فقط شما عزیزان را  انترتین کنم و خیلی خوب هم بلدم که این کار بکنم ولی دنیای درب و داغانی است لازمه که شما را باسلاح  تغیر این وضعیت  نابسامان (سوسیالیزم)آشنا کنم ودر این مورد هم  بخاطر احساس مسئولیت می کنم  در رابطه با مصیباتهای موجود در زندگی اغلب ما   و قصد برچیدن این  وضعیت را با یاری و اتحاد همه ما ستم دیدگان است  

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر