Skip to main content

در مورد سکس


10 Foods For Harder Erections

 تاثیر کرفس   ویاگرا

trumic for man

در جوامع بسته که مذهب نقش برجسته ای دارد مردم از خیلی چیزها بی خبرند بکی از این دفترهای بسته نوع سکس و جنسیت آدمهاست دوستان هرکه ریش داردو چهره مردانه دارد معنیش این نیست که طرف مرد است
یا برعکس هرکسی که چهره دلکش زنانه را دارد معنیش این نیست که او زن است گرچه عموما این نگاه درست است ولی استثناهایی وجود دارد که عموم مردم عادی از آن بی خبرند . آره دوستان مردهائی هستند آلت تناسلی زنانه دارند ویا زنانی هستند آلت تناسلی مردانه دارندونیز کسانی هستند هم آلت نتاسلی مردانه و هم زنانه را یکجا دارند یا 2 آلت تناسلی دارند چه در زن .چه در مرد ولی این کل ماجرا نیست داستان از این قرار است انسانها از نظر احساسی هم متفاوت هستند بعضی آدمها فقط تمایل به جنس مذکر دارند مثل قاری معروف قرآن ودنیز زنانی هستند به قول افغانیها زنان زنک بازمعروفند(لیزبین) بعضیها هم فقط به جنس مونث تمایل دارندولی بعضی ها به هردو جنس که در انگلیسی(بای سکشوال) می نامند به زن با آلت تناسلی مزدانه را (شی میل) و به مردان با آلت تناسلی زنانه را (هی شی) می گویند

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر