Skip to main content

Regreening the desert - (VPRO documentary - 2011)چطور بیابان ها گسترش می یابندhttps://youtu.be/IDgDWbQtlKI

چطور بیابان ها گسترش می یابند وسیل ناشی از چیست

وقتی حیوانات گیاهان را می خورند زمین محافظ یعنی گیاهان محافظ خود را از دست می دهد ودر نتیجه دنیای میکرسکپی و کرمهای خاکی نیز بعلت تابش مداوم و بی حفاظ خاک ها گرم شدن زمین به دنبال دارد و در نتیجه زمین خشک می شود و وقتی گیاهان از بین میروند چون گیاهی وجود ندارد هنگام باران لایه های با ارزش سطحی زمین را محافظت کند بتدرج خاکها شسته شده واز بین میروند وچون گیاهی وجود ندارد تا آب باران را جذب زمین یرین خود کند در نتیجه باران به سیل بنیان تبدیل می شود و در دهانه دریاها دلتاها را بوجود می آورند که باید مانع آن شد بایستی علوفه کاشته شود و حیوانات با آن ارتزاق کنند و به صحرا نروند


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی