Skip to main content

Full Body Garra Rufa Experiencehttps://youtu.be/mLSNX5c_51Aماهی ها پوستهای مرده را می خورند و پوست را صاف می کنند این خود یک شغل نان و آبدار است بیشتر در سالنهای آرایشگاه باز می کنند زن و مرد ندارد هرچه پوستت زمخت تر باشد غذای ماهی ها فراهمتر است.همه ماهی ها این کاره هستند ماهی های عید را نگه دارید و اکواریم داشته باشید و خوراکشان پوست پا و دست و بدن است#wasSia
REPLY

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر