Skip to main content

چگونه آب را در یک آن به یخ تبدیل کرد


آب را حدود3 ساعت و 10 دقیقه در فریزر بگذارید یا بیشتر ویا کمتر با توجه به هوا ممکن است زمان آن تغیرکند  بعد آهسته آنرا  بزنیداز فریزر بیرون آورید طوری که جداره بطری یخ زده باشد ولی و سط آن هنوز آبکی می باشد در این حالاگر  یک ضربه بطریبزنید  تمام بطری یخ میزند 

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs