Skip to main content
عکسی را که می بینید یک عده آنرا
 آبی و قرمز می بینندو عده دیگری آنر
سفید وطلائی می بینند شما چطور می بینید
اگر قرمز آبی می بینید  شمابیشتر از نیم کره
چپ  مغز خود استفاده می کنید و اگر هم سفید
 وطلائی از قسمت راست و کسانی که چپی هستند
بیشتر منظم ودقیق هستند وکسانی که راستی
 هستند آدمهای خلاق و با احساسی هستند. می گو یند
صبح که از خواب بیدار می شوید هم دلالت بر چپی
 و راستی بودن شخصیتی شما  دارد.

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر