Skip to main content
عکسی را که می بینید یک عده آنرا
 آبی و قرمز می بینندو عده دیگری آنر
سفید وطلائی می بینند شما چطور می بینید
اگر قرمز آبی می بینید  شمابیشتر از نیم کره
چپ  مغز خود استفاده می کنید و اگر هم سفید
 وطلائی از قسمت راست و کسانی که چپی هستند
بیشتر منظم ودقیق هستند وکسانی که راستی
 هستند آدمهای خلاق و با احساسی هستند. می گو یند
صبح که از خواب بیدار می شوید هم دلالت بر چپی
 و راستی بودن شخصیتی شما  دارد.

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs