Skip to main content
عکسی را که می بینید یک عده آنرا
 آبی و قرمز می بینندو عده دیگری آنر
سفید وطلائی می بینند شما چطور می بینید
اگر قرمز آبی می بینید  شمابیشتر از نیم کره
چپ  مغز خود استفاده می کنید و اگر هم سفید
 وطلائی از قسمت راست و کسانی که چپی هستند
بیشتر منظم ودقیق هستند وکسانی که راستی
 هستند آدمهای خلاق و با احساسی هستند. می گو یند
صبح که از خواب بیدار می شوید هم دلالت بر چپی
 و راستی بودن شخصیتی شما  دارد.

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی