Skip to main content

کلون (یعنی یک شاخه)را به چندین
درخت را تبدیل کنیم این روش جالبی
است وشما می توانید همه گلها و گوجه
فرنگی وریحانها رانیز فقط  داخل اب بگذارید
و کلی گوجه  پیاز بادمجان در منزل خود تولید
 کنید  ویا بفروشید یا با کسانی که زمین
 دارند  ولی وقت ویا دانشش را ندارنداشتراکی
کار کنید اینجا شما باید یک کار که اصل قضیه
  است وتولید شما را ارگانیک می کند دنبال کنید
 و آن این است که کرم خاکی راپرورش دهید چون
کرم خاکی همه چیز خواره است تمام عذاهای پس
مانده خود را داخل ظرفی بریزید  و کاغذ خشک را
با آن قاطی کنید تا بخورد و کود برای شما تولید کند
شما این کود را درکیسه نرمی مثل صافی باشد در
سطل آب قرارداده ولی نجوشانید که تمام میکربهایش
 که اصل قضیه است را از بین می برید آن آب را با
شکر یا شیره خرما یا هرشیره قاطی کنیدچون میکربها
عاشق شیرینی هستند ‌خلاصه گیاهان خود را  با آن
کمی آبیاری کنید و با آب پاشهای کوچک که آرایشگرها
استفاده می کنند روی شاخ وبرگ درختان و بوته ها
وگیاهان مورد نظر خود بپاشید تا میوه های گنده و
 سرحال داشته باشید.
 توضیح:کرم خاکی محیط زیاد مرطوب یا خیلی خشک را
دوست ندارد  پس در این مورد دقت کنید.

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر