Skip to main content

Grow Your Own Tomatoes With Quickcrophttps://youtu.be/eleQ-alOCm4


گوجه فرنگی یا بهتره بگیم تماته در هوای گرم بهتر جوانه میزند دمای 23 درجه بهتره
روی برگها ترکیب سیرو آب می پاشند
دو هفته یک بار آبش بدهید
هر بوته 300 گوجه فرنگی ثمر می دهد

یک هفته در کلدان نگهداری می کند قبل از اینکه ریشه زیاد بدواند آنها
راجدا کرده .در چند جای مختلف می کارد تا ریشه بیشتر بزند و آماده برای کاشت در زمین با باغچه بشود
جوانه های مابین شاخه وبرگها را بکنیدComments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر