Skip to main content

پرورش بزهائی که حامل ژن عنکبوت هستند


پرورش بزهائی که حامل ژن عنکبوت هستند
پرورش بزهائی که پروتئین موجود درتور عنکبوت را بشکل انبوه تولید می کند
نوعی حریر که استقامت و انعطاف پذیری بالائی دارد که در پزشکی تر میم چشم و مفاصل و.... مصرف دارد داستان از این قرار است که ژن تولید نت عنکبوت را از انکبوت گرفته و به سلول بز وممکن است کیاه آلفاآلفا وارد می کنند و نسلهای بعدی همه تفیر ژنتیک می دهند

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر