Skip to main content

ایده ها و ریشه ها - سیامک ستوده - برنامه 34https://youtu.be/j0nWSrdAIi0اشکال رفیق ستوده اینجاست  قدرت گیری شوراها ی مسلح را در دستور کارشان ندارد  و اما و اگر را پیش می کشد!! نه رفیق سیامک بزر تردید را نپاشد به انقلابی بودنت اصلا شک ندارم ولی دید روشن و با تصمیمی در شما نمی بینم و این آن چیزی است که یاس وگیجسری در بین کارگران را دامن میزند

مشکل شما اینجاست فکر می کنید باید کارکران فارغ التحصیل هاروارد باشند تا بتوانند سره را از ناسره تمیز بدهند درحالی که بورژوازی با 50 نفر ا می تواند جامعه را اداره کند ولی ما با انبوهی از کمونیستهای کار کشته فاقد این توانائی می بینید .عجب!

نه بستگی به پرزوری و کم زوری سنبه خواست انقلابی مردم دارد این دو دسته کردن  تحولات به دموکراتیک وسوسیالیزم بیش از هر چیزی نشان غیر مصمم بودن در کسب هژمونی پرولتری است که به آینده انقلاب صدمه میزند

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی