Skip to main content

کارگری //آقا30 / کسروی /1000لغت / زندگی تروتسکی / تراب حق شناس / اوچمیکو

    

سندیکای مستقل کارگری  // گفتمان کارگری  // آغاسی یگ  //  جی ام اکس    // تویت // 1000  // استالین   سلطانزاده

کوبا   // زندگی تروتسکی  //  ایچی موکو  movie maker  حافظ چه می گوید کسروی  تراب حق شناس   گاد مود  لنین

عکس مجانی   w3

بنظرم علت حرکت نکردن مردم این است غیر از سوسیالیستها بقیه جریانات مدافع نظام بردگی مزدی طبقاتی هستند شما هر دو از آن مدافعین نظام تبعیض آمیز سرمایه داری هستید فرق شما با رژیم فعلی اسلامی فرق روبنائی است نه زیربنائی و اقتصادی . ، رژیم سلطنت سابقه شکنجه و اعدام در قباله خود دارد و تهدید دیگر نیروهای مذهبی داخلی و خارجی است که همگی سابقه زیاد درستی ندارند تنها راه این است کسانی که ریگ برتری طلبی در کفش ندارند با سوسیا لیستها یا حداقل سوسیال دمکرات ها هماهنگ شوند تا جامعه بتواند از مسیر نرمی بطرف جلو حرکت کند مردم امروز وسیعا به فقر رانده شده اند و سوسیالیزم برای آنها بسیار جذابتر از هر وعده وعید دوغین نیروهای نظام طبقاتی است

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر