Skip to main content

کودکی با یک دنیا احساس

کودکی با یک دنیا احساس گویی کهنسالی است که در قامت کودکی جای گرفته

آرزوی موفقیت  برایش  دارم با دیگر انسانهایی که آواز ٫ شادی و بهتر زیستن

همنوعان  برایشان مقدم تر از هر چیز استhttps://youtu.be/f0zwm6zO028


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs