Skip to main content
 یا د گیر ا نگلیسی بعد ا ز ا ین که میتوانید ا نگلیسی صحبت کنید   

    در اینجا شما میتوانید لغات بیشتری را فرا گیرید که به زندگیتان 
کمک می کند که بهتر با دیگران ار تباط بر قرار کنید
 
learn english after you speak

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs