Skip to main content

قطره قطره جمع گرددوآنگهی چند بشکه آب مقطر شود !

روشی جالب برای  جمع کردن آب درمناطق خشک مانند ایران وخاور میانه وافریقا می شود۱۳ تا ۲۶ گالن آب قابل شرب را از این طریق بست آورد بدون هیچ هزینه سنگینی ,عرض تاور ۱۳ فیت یعنی پا ارتفاعش ۳۰ تا ۷۵ فیت  البته هر چه ارتفاع بیشتر باشد به عرض هم باید افزود.
 قابل توجه عزیزان به نظرم می شود این برجها را در کوهها و مناطق مرتفع ساختمانهای مرتفع ودر حاشیه رودخانها دریا ها وسیعا استفاده کردو  آب شیرین وقابل شرب برای عموم مردم تهیه کرد و از این گذشته شروع به کشت  نی کرد چون یک دنیا منفعت دارد و فضای عمومی  مناطق کم أب را تغیرخواهد داد. د رمقاله ای دیگر به این خواهم پرداخت.
آتش عشق است م نای نیست باد
هر که این آتش ندارد نیست باد

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر