Skip to main content

 نقشه عمل یا درس زندگی


معلم یک سطل  و یک جعبه پر از سنگهای بزرگ کوچک را سر کلاس آوردوشروع به گذاردن سنگهای بزرگ درسطل و بعد کوچکتر خلاصه سطل راتقریبا پر کرد از دانش آموزان که هاج واج اورا تماشا می کردند معلم پرسید سطل پر شد ؟ آنها هم گفتند بله باز معلم سرش را زیر میز کرد یک کیسه سنگهای کوچکتر رااززیر میز در آورد و دوباره  در داخل سطل ریخت  وسطل را تکان داد  و آنهارا جا داد٫بار پرسش خود  را تکرار کرد  سطل پرشد؟ باز محصلین گفتند بله ٫  باز معلم کیسه ای پر ازسنگ ریزه و شن روی میز گذاشت وآنرا داخل سطل ریخت و باز کارش را تکرار کرد و آنها  رادر لابلای سنگها ی بزرگ و سنگهای کوچکتر جا داد باز پرسید حالا بنظر شما  ها پر شده ؟همه گفتند بله دیگه و همه می خندیدند باز معلم خم می شود یک پارچ پر از آب از زیر میز در آورده و آنرا در سطل میریزد و خلاصه سطل پر می شود
غرض از این داستان این بود که کارهای مهمتر را اول از هر چیزی انجام دهیدمی شودد سنگ ریزه ٫ شن  وآب را بعدا در سطل زندگی ریخت ولی سنگها بزرگ را نمی شود درآخرریخت , پس نمی شوداول تماشای تلویزیون کرد بعد آخر سر تکالیف درسی را 
انجام داد با ید اول  بتن ریزی کرد بعد کارچوب را انجام داد مثال ها زیاد است٫ یعنی اول باید کاراساسی انجام داد زندگی هم چیزش به همین منوال است و اینرا باید سنگ بنای زندگی گذاشت تا موفق شد

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs